کجای اندیشه خانه بخرم؟

انتخاب محل خرید در فازهای اندیشه بیشتر به شرایط شما بر میگردد . قیمت خرید خانه در اندیشه برای فاز های مختلف یک تا 5 تفاوت هایی دارد ولی به لحاظ سکونتی واحد های مسکونی و خانه های ویلایی فاز 3 گرانتر از بقیه بوده و البته بافت شهری ساکت تر و زیر ساخت های شهری بهتری هم در فاز 3 اندیشه وجود دارد.

این بدان معنا نیست که فاز های دیگر اختلاف زیادی دارند بلکه فاز 3 خیلی از بقیه بهتر است . فاز های یک و 2 هم زیر ساخت شهری کاملی دارند . 

فاز های 4 و 5 هنوز به بهره برداری کامل نرسیده اند.

26 Jan 2018